Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 12 juli 2012

Mål F‑22/11

Rosella Conticchio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Beräkning av pensionsrättigheter – Placering i löneklass – Invändning om rättsstridighet – Upptagande till sakprövning”

Saken: Talan som väckts i enlighet med artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig med avseende på Euratomfördraget med stöd av dess artikel 106a, genom vilken Rosella Conticchio i huvudsak har ansökt om ogiltigförklaring av beslutet om fastställelse av avgångspension.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Lönebesked – Innefattas med avseende på utövandet av rätten att överklaga – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Ett lönebesked besitter inte, på grund av sin beskaffenhet och sitt syfte, samma kännetecken som en rättsakt som går någon emot. Ett lönebesked anger endast i pengar innebörden av tidigare rättsliga beslut som rör tjänstemannen ställning. Den rättsakt som verkligen går någon emot är tillsättningsmyndighetens beslut att minska eller avskaffa en utbetalning som tjänstemannen tidigare åtnjutit och som angetts på dennes lönebesked.

I processrättsligt hänseende kan lönebeskedet emellertid utgöra en rättsakt som medför rättsverkningar för mottagaren. Översändandet av lönebeskedet till tjänstemannen innebär att fristen för att inge klagomål mot ett administrativt beslut börjar löpa, under förutsättning att det av lönebeskedet tydligt framgår att ett beslut fattats. Detta gäller med avseende på ett månatligt lönebesked varav det framgår att det fattats ett administrativt beslut beträffande en tjänstemans placering i löneklass.

(se punkterna 26 och 27)

Hänvisning till:

Domstolen: 27 juni 1989, Giordani mot kommissionen, 200/87, punkterna 13 och 14

Personaldomstolen: 23 april 2008, Pickering mot kommissionen, F–103/05, punkt 72, och där angiven rättspraxis