Language of document :

Žaloba podaná 15. mája 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-54/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M. Condinanzi, D. Bono a C. A. Chiorino, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AST/117/11 o nepripustení žalobcu do druhej fázy uvedeného výberového konania z dôvodu, že nespĺňa podmienky pripustenia stanovené v oznámení o výberovom konaní

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté výberovou komisiou výberového konania EPSO o nepripustení žalobcu do druhej fázy verejného výberového konania EPSO/AST/117/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1), z dôvodu údajného nesplnenia podmienok pripustenia stanovených v oddieli III oznámenia o verejnom výberovom konaní EPSO/AST/117/11, a predovšetkým preto, že nemal diplom o ukončení štúdia osvedčujúci vyšší stupeň vzdelania v oblasti sekretariátu alebo alternatívne diplom o ukončení štúdia umožňujúci prístup k vyššiemu vzdelaniu spolu s odbornou praxou v trvaní aspoň tri roky v oblasti sekretariátu, ktorého úlohy sú priamo spojené s funkciou sekretára, ako sú opísané v hlave1 oznámenia o výberovom konaní,

zrušiť akýkoľvek nasledujúci akt alebo prípadne akékoľvek opatrenie, ktoré prijme výberová komisia v súvislosti s vylúčením žalobcu zo sporného výberového konania,

subsidiárne, ak nebude možné, aby sa žalobca zúčastnil druhej fázy uvedeného výberového konania, zaviazať žalovanú, aby žalobcovi zaplatila sumu ex aequo et bono predbežne určenú na 10 000 eur ako náhradu materiálnej škody a morálnej ujmy, ako aj z dôvodu poškodenia jeho kariéry, pričom táto suma sa zvýši o úroky z omeškania podľa zákonnej sadzby odo dňa podania žaloby,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.