Language of document :

Talan väckt den 15 maj 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-54/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna M. Condinanzi, D. Bono och C.A. Chiorino)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AST/117/11 att inte ge sökanden tillträde till den andra etappen i nämnda uttagningsprov med motiveringen att han inte uppfyller de behörighetskrav som gäller för uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av EPSOs uttagningskommitté att inte ge sökanden tillträde till den andra etappen i det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/117/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1) med motiveringen att han inte uppfyller de behörighetskrav som fastställts i avdelning III i meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AST/117/11, och särskilt att han inte har något examensbevis avseende högre utbildning på sekretariatsområdet, eller gymnasieutbildning som ger behörighet till högre utbildning och därefter minst tre års yrkeserfarenhet på sekretariatsområdet varvid de fullgjorda arbetsuppgifterna har ett direkt samband med sekreterarfunktionen så som den beskrivits i avdelning 1 i meddelandet om uttagningsprov,

ogiltigförklara varje därpå följande rättsakt och, i förekommande fall, varje åtgärd som uttagningskommittén kommer att vidta med avseende på sökandens uteslutande från det aktuella uttagningsprovet,

i andra hand, för det fall sökanden inte kan delta i den andra etappen av uttagningsprovet, förplikta svaranden att betala ett belopp som i överensstämmelse med rätt och billighet provisoriskt fastställs till 10 000 euro som ersättning för den ekonomiska och ideella skada som sökanden och hans karriär har vållats, jämte lagstadgad dröjsmålsränta från den dag då ansökan ingavs,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.