Language of document :

Жалба, подадена на 7 май 2012 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-52/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Salerno)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна, от една страна, на решението, определящо постоянното местопребиваване на жалбоподателя в Люксембург, и от друга, на решението, съдържащо уведомлението за изменение на пенсионните права на жалбоподателя и премахване на корекционния коефициент за Франция, считано от 1 януари 2010 г.

Искания на жалбоподателя

Главно искане:

да се отмени решението, определящо постоянното местопребиваване на жалбоподателя в Люксембург, и решението от 28 юни 2011 г., съдържащо уведомлението за изменение на пенсионните права на жалбоподателя и премахване на корекционния коефициент за Франция, считано от 1 януари 2010 г.,

да се осъди Парламентът да изплати получените от него суми, събрани поради липса на основание за изплащането им,

да се осъди Парламентът да изплати произтичащите просрочени вземания за пенсия в едно със съответните лихви за забава, изчислени от датата на падежа на просрочените вземания въз основа на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции за рефинансиране през съответния период, увеличен с два пункта;

при условията на евентуалност:

да се отменят обжалваните решения, доколкото произвеждат действие с обратна сила към 1 януари 2010 г.,

да се осъди Парламентът да изплати произтичащите просрочени вземания за пенсия в едно със съответните лихви за забава, изчислени от датата на падежа на просрочените вземания въз основа на лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции за рефинансиране през съответния период, увеличен с два пункта;

при всички положения:

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.