Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2012 r. – ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-52/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności: po pierwsze, decyzji ustalającej Luksemburg za główne miejsce zamieszkania skarżącej a po drugie, decyzji zawierającej opinię w sprawie zmiany uprawnień emerytalnych skarżącej i uchylającej współczynnik korygujący dla Francji z dniem 1 stycznia 2010 r.

Żądania strony skarżącej

Tytułem głównym:

stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej Luksemburg za główne miejsce zamieszkania skarżącej oraz decyzji z dnia 28 czerwca 2011 r. zawierającej opinię w sprawie zmiany uprawnień emerytalnych skarżącej i uchylającej współczynnik korygujący dla Francji z dniem 1 stycznia 2010 r.;

zasądzenie od Parlamentu zwrotu nienależnie pobranych kwot;

zasądzenie od Parlamentu zaległej emerytury wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi, począwszy od dnia wymagalności zaległych, należnych kwot, w stawce ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania obowiązujących w odnośnym okresie, powiększonej o dwa punkty;

Pomocniczo

stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji w zakresie, w jakim wywierają skutki wsteczne na dzień 1 stycznia 2010 r.;

zasądzenie od Parlamentu zaległej emerytury wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi, począwszy od dnia wymagalności zaległych, należnych kwot, w stawce ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania obowiązujących w odnośnym okresie, powiększonej o dwa punkty;

w każdym razie:

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.