Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

6 päivänä kesäkuuta 2012

Asia F‑54/12 R

Luigi Carosi

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Päätös, jolla hakija jätetään hyväksymättä arviointiin – Välitoimimenettely – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Fumus boni jurisia koskeva edellytys ei täyty – Kilpailuun osallistumisen erityiset edellytykset – Työkokemus

Aihe: SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Carosi vaatii muun muassa avoimen kilpailun EPSO/AST/117/11 valintalautakunnan (jäljempänä kilpailun valintalautakunta tai valintalautakunta) sen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, jolla hänet jätettiin hyväksymättä kyseisen kilpailun arviointiin.

Ratkaisu: Kantajan välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kilpailu – Tutkintoihin ja kokeisiin perustuva kilpailu – Osallistumisedellytykset – Vahvistaminen kilpailuilmoituksessa – Valintalautakunnan arviointi hakijoiden työkokemuksesta – Tuomioistuinvalvonnan rajat – Sihteeritehtävien alan kilpailu

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 2 ja 5 artikla)

Kilpailun valintalautakunnan on arvioitava tapauskohtaisesti, vastaako kunkin hakijan esittämä työkokemus kilpailuilmoituksessa vaadittua tasoa. Valintalautakunnalla on tältä osin henkilöstösääntöjen kilpailumenettelyä koskevien säännösten mukainen harkintavalta arvioitaessa hakijoiden aikaisemman työkokemuksen luonnetta ja kestoa sekä sitä, kuinka tarkoin työkokemukset vastaavat avoimen viran edellyttämiä vaatimuksia. Näin ollen virkamiestuomioistuimen on rajoitettava sille kuuluva laillisuusvalvonta sen varmistamiseen, että tätä harkintavaltaa käytettäessä ei ole tapahtunut ilmeistä virhettä.

Tältä osin kilpailun valintalautakunta ei ole tehnyt ilmeistä arviointivirhettä kun se on katsonut sellaisen päätöksen tekemisen yhteydessä, jolla hakija jätetään hyväksymättä sihteeritehtävien alan kilpailuun, että yliopistotutkinto ja työkokemus muun muassa oikeudellisella alalla, eivät vastaa sihteeritehtävien alan tutkintoa ja työkokemusta.

(ks. 35, 39, 40 ja 47 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/09, Časta v. komissio, 1.7.2010, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen