Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

15. června 2016

Věc F‑55/12

Hilke Riemer-Sullivan

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod vnitrostátních nároků na důchod – Návrhy na započtení příspěvkových let – Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení – Nepřípustnost žaloby – Nepominutelná podmínka řízení – Článek 82 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Hilke Riemer-Sullivan domáhá zrušení rozhodnutí orgánu Evropské komise oprávněného ke jmenování ze dne 6. března 2012, kterým byla zamítnuta její stížnost proti „rozhodnutím“, jimiž bylo v rámci důchodového systému Evropské unie stanoveno započtení jejích nároků na důchod, které získala v rámci dvou německých důchodových systémů, a v případě potřeby „rozhodnutí“ ze dne 7. listopadu 2011 týkajících se výpočtu uvedených započtení.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá. Hilke Riemer-Sullivan ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Soudní řízení – Žaloba k Soudu pro veřejnou službu – Žalobkyně, která Soudu nenavrhla vydání rozsudku pro zmeškání – Zohlednění odpovědí orgánu na organizační procesní opatření – Žalobní odpověď, která nebyla předložena ve stanovené lhůtě – Neexistence vlivu

2.      Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru v Unii do unijního systému – Vyloučení

(Služební řád, čl. 91 odst. 1, a příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

1.      Pokud žalobkyně v průběhu řízení Soudu pro veřejnou službu nenavrhla, aby vydal rozsudek pro zmeškání, je třeba zohlednit odpovědi orgánu na organizační procesní opatření, i když uvedený orgán ve stanovené lhůtě nepředložil žalobní odpověď.

(viz bod 12)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778

2.      Návrhová žádání znějící na zrušení návrhu na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod získaných v rámci jiného důchodového systému do důchodového systému Evropské unie je třeba vykládat tak, že znějí na zrušení konečného rozhodnutí o uznání příspěvkových let započitatelných pro důchod, pokud je mezi účastníky řízení nesporné, že dotčená osoba souhlasila s pokračováním řízení o převodu svých nároků na důchod získaných před nástupem do služebního poměru tím, že vyslovila souhlas s návrhem, který jí byl předložen, a pokud bylo toto konečné rozhodnutí přijato před podáním žaloby u unijního soudu.

Pokud byla konečná rozhodnutí o uznání příspěvkových let započitatelných pro důchod plynoucích z nároků na důchod, které získala žalobkyně v rámci dvou vnitrostátních důchodových systémů, přijata po podání žaloby, žalobu nelze překvalifikovat na žalobu směřující proti těmto dvěma konečným rozhodnutím a je nutno ji prohlásit za nepřípustnou, jelikož je namířena proti aktům, které nezasahují nepříznivě do právního postavení.

(viz body 22 až 24)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 62, 110 a 120, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58