Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

15. juni 2016

Sag F-55/12

Hilke Riemer-Sullivan

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning af sagen – ufravigelige procesforudsætninger – procesreglementets artikel 82«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Hilke Riemer-Sullivan har nedlagt påstand om annullation af afgørelsen truffet af Europa-Kommissionens ansættelsesmyndighed den 6. marts 2012 om afslag på hendes klage over »afgørelserne« om fastsættelse af godskrivningerne i Den Europæiske Unions pensionsordning af de pensionsrettigheder, som hun havde optjent i forbindelse med to tyske pensionsordninger, og om fornødent af »afgørelserne« af 7. november 2011 om beregning af de nævnte godskrivninger.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Hilke Riemer-Sullivan bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Retslig procedure – søgsmål ved Personaleretten – sagsøger, som ikke har anmodet Personaleretten om at afsige en udeblivelsesdom – hensyntagen til institutionens svar på en foranstaltning med henblik på sagens tilrettelæggelse – svarskrift, som ikke er indgivet inden før den fastsatte frist – ingen betydning

2.      Tjenestemandssager – bebyrdende retsakt – begreb – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel af pensionsrettigheder, optjent inden indtræden i Unionens tjeneste, til Unionens pensionsordning – udelukket

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 1, og bilag VIII, art. 11, stk. 2)

1.      For så vidt angår en sagsøger, som på intet tidspunkt under sagen har anmodet Personaleretten om at afsige en udeblivelsesdom og om at give ham medhold, skal der tages hensyn til institutionens svar på en foranstaltning med henblik på sagens tilrettelæggelse, selv om den nævnte institution ikke har indleveret sit svarskrift inden for den fastsatte frist.

(jf. præmis 12)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: domme af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, og Teughels mod Kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778

2.      Annullationspåstanden vedrørende et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på en overførsel til Den Europæiske Unions pensionsordning af de pensionsrettigheder, der er erhvervet i henhold til et andet system, skal fortolkes som en påstand om annullation af den endelige afgørelse om anerkendelse af en godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, hvis det dels er ubestridt mellem parterne, at den pågældende havde givet sit samtykke til at fortsætte proceduren til overførsel af de pensionsrettigheder, der var optjent inden hans tiltrædelse af tjenesten, ved at give sit samtykke til det forslag, som var blevet fremsendt til ham, og hvis denne endelige afgørelse dels var blevet vedtaget inden anlæggelsen af søgsmålet ved Unionens retsinstanser.

Når de endelige afgørelser om anerkendelse af godskrivningerne af de pensionsgivende tjenesteår, der følger af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har optjent i to nationale pensionsordninger, er blevet vedtaget efter anlæggelsen af søgsmålet, kan sidstnævnte ikke ændres til et søgsmål rettet mod disse to endelige afgørelser og skal afvises fra realitetsbehandling, da det er rettet mod retsakter, som ikke er bebyrdende.

(jf. præmis 22-24)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: domme af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 62, 110 og 120, og Teughels mod Kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778, præmis 58.