Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. decembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – A.B., C.D., E.F., G.H., I.J./Krajowa Rada Sądownictwa

(Lieta C-824/18)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāji: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.

Atbildētāja: Krajowa Rada Sądownictwa

Prejudiciālie jautājumi

Vai LES 2. pants kopsakarā ar 4. panta 3. punkta trešo teikumu, 6. panta 1. punkts, 19. panta 1. punkts kopsakarā ar Pamattiesību hartas 47. pantu un Padomes Direktīvas 2000/78/EK 9. panta 1. punkts, ka arī LESD 267. panta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka:

tiesiskās valsts princips un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un efektīvu tiesību aizsardzību tiesā tiek pārkāpti, ja valsts likumdevējs, piešķirot tiesības pārsūdzēt tiesā lēmumus individuālās lietās par dalībvalsts pēdējās tiesas instances (Sąd Najwyższy) tiesneša amata ieņemšanu, lēmuma, kas pieņemts kvalifikācijas procedūrā pirms pieteikuma par iecelšanu minētās tiesas tiesneša amatā iesniegšanas, likumību un efektivitāti saista ar situāciju, kad lēmumu par visu kandidātu uz amatu Sąd Najwyższy kopīgu izskatīšanu un novērtēšanu nepārsūdzu visi kvalifikācijas procedūras dalībnieki, tostarp arī kandidāts, kas nav ieinteresēts minētā lēmuma pārsūdzībā, proti, kandidāts, uz kuru attiecas pieteikums par iecelšanu amatā, kas rezultātā:

    –    vājina pārsūdzības līdzekļa efektivitāti un kompetentās tiesas iespēju faktiski pārbaudīt minētās kvalifikācijas procedūras norisi,

–    un ja šīs procedūras tvērumā ietilpst arī tie Sąd Najwyższy tiesnešu amati, attiecībā uz kuriem tiesnešiem, kas līdz šim ieņēmuši šos amatus, ir piemērots jauns zemāks pensijas vecums, neatstājot lēmumu par jaunā pensijas vecuma izmantošanu tikai ieinteresētā tiesneša rīcībā, tiesnešu neatceļamības principa kontekstā – ja tiek atzīts, ka tam ir nodarīts kaitējums – arī nepaliek bez ietekmes uz tiesas veiktās minētās kvalifikācijas procedūras pārbaudes apjomu un rezultātu?

Vai LES 2. pants kopsakarā ar 4. panta 3. punkta trešo teikumu un 6. panta 1. punkts kopsakarā ar 15. panta 1. punktu, un 20. pants kopsakarā ar 21. panta 1. punktu, Pamattiesību hartas 52. panta 1. punkts kopsakarā ar Padomes Direktīvas 2000/78/EK 2. panta 1. punktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir jāinteresē tādējādi, ka:

tiesiskas valsts princips, vienlīdzīgas attieksmes princips un vienlīdzīgas, ar vienādiem nosacījumiem pieejas valsts dienestam – Sąd Najwyższy tiesneša amata ieņemšanai – princips tiek pārkāpts, ja [..] individuālās lietās, kas attiecas uz minētās tiesas tiesneša amata ieņemšanu pastāv tiesības iesniegt pārsūdzību kompetentajā tiesā, turklāt pirmajā jautājumā aprakstītās likumības formulas rezultātā iecelšana vakantā Sąd Najwyższy tiesneša amatā var notikt, kompetentajai tiesai nepārbaudot minēto kvalifikācijas procedūru, ja tā tiktu uzsākta, un vienlaikus šī risinājuma neesamība, pārkāpjot tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, pārkāpj tiesības uz vienlīdzīgu pieeju valsts dienestam un tādēļ neatbilst vispārējo interešu mērķiem, un vai tad, ja dalībvalsts iestādes, kurai ir jānodrošina tiesu un tiesnešu neatkarība (Krajowa Rada Sądownictwa) un kura izskata lietu par Sąd Najwyższy tiesneša amata ieņemšanu, sastāvs tiek veidots tā, ka tiesu varas pārstāvjus šajā iestādē izvēlas likumdošanas vara, netiek pārkāpts institucionālā līdzsvara princips?

____________