Language of document :

Жалба, подадена на 17 септември 2012 г. — ZZ/Съвет

(Дело F-98/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията на органа по назначаването за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурите по повишаване за 2008 г. и 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията на органа по назначаването за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурите по повишаване за 2008 г. и 2009 г.;

доколкото е необходимо, да се отмени решението на органа по назначаването от 6 юни 2012 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя, подадена във връзка с неповишаването му в степен AD 12 в рамките на процедурите по повишаване за 2008 г. и 2009 г.;

да се осъди Съвета да заплати съдебните разноски.