Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2012 r. – ZZ przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-99/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komitet Regionów

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komitetu Regionów w sprawie wniosku skarżącego o to, by nie obliczać jego uprawnień emerytalnych zgodnie z nowymi ogólnymi przepisami wykonawczymi.

Żądania strony skarżącej

tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komitetu Regionów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku skarżącego z dnia 13 lipca 2011 r. w wersji uzupełnionej w dniu 16 sierpnia 2011 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 czerwca 2012 r. oddalającej wprost zażalenie skarżącego z dnia 10 lutego 2012 r.;

pomocniczo, uznanie, że skarżący doznał krzywdy i zasądzenie od strony pozwanej kwoty szacowanej na 20.000 EUR;

obciążenie Komitetu Regionów kosztami postępowania.