Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 23 października 2013 r. – Verstreken przeciwko Radzie

(Sprawa F-98/12)1

[Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2008) – Postępowanie w sprawie awansu (2009) – Decyzja o nieawansowaniu skarżącej – Uzasadnienie – Ogólne i standardowe uzasadnienie]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kathleen Verstreken (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu strony skarżącej do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowań w sprawie awansu (2008 i 2009).Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 7 listopada 2011 r. o nieawansowaniu K. Verstreken w ramach postępowań w sprawie awansu (2008 i 2009).Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez K. Verstreken.