Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 października 2013 r. – Thomé przeciwko Komisji

(Sprawa F-97/12)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/177/10 – Decyzja o niezatrudnieniu laureata – Kryteria dopuszczalności – Dylom szkoły wyższej)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Thomé (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i M. G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego Komisji w sprawie odmowy zatrudnienia skarżącej po zdaniu przez nią konkursu EPSO/AD/177/10-EPA oraz wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 listopada 2011 r. i z dnia 5 czerwca 2012 r.

Zasądza się od Komisji Europejskiej na rzecz F. Thomé kwotę 14 000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez F. Thomé.

____________

1 Dz.U. C 355 z 17.11.2012, s. 39.