Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 april 2016 – Chevalier/Comité van de Regioʼs

(Zaak F-99/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 343 van 10.11.2012, blz. 24.