Language of document :

Pritožba, ki so jo 29. marca 2021 vložili Giacomo Santini in drugi zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 10. februarja 2021 v združenih zadevah T-345/19, T-346/19, od T-364/19 do T-366/19, od T-372/19 do T-375/19, T-385/19, Santini in drugi/Parlament

(Zadeva C-198/21 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožniki: Giacomo Santini, Marco Cellai, Domenico Ceravolo, Natalino Gatti, Antonio Mazzone, Luigi Moretti, Gabriele Sboarina, Lina Wuhrer, Patrizia Capraro, Luciana Meneghini (zastopnik: M. Paniz, avvocato)

Druga stranka v postopku: Evropski parlament

Predlog

Pritožniki Sodišču predlagajo, naj: izpodbijano sodbo razveljavi zaradi napake pri uporabi splošnih načel pravne varnosti, legitimnih pričakovanj, in sorazmernosti, ter pravic, zagotovljenih z Listino, z vidika neutemeljene in nesorazmerne kršitve lastninske pravice; zaradi napačne ugotovitve, da bi izpodbijani sklepi lahko zakonito temeljili na Prilogi III k Pravilniku PEAM; ker so bili slednji napačno vključeni v ukrepe rednega upravljanja, prenesene in/ali morebiti prenesene na vodjo oddelka; zaradi grobe netočnosti, nepopolnosti in zmotnega razmišljanja glede kršitve obveznosti obrazložitve; za nične naj se razglasi vse akte, sporočila in/ali izpodbijane sklepe; Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov, ki so nastali na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožniki v utemeljitev pritožbe navajajo šest pritožbenih razlogov.

1.    Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in/ali zmotna ugotovitev dejanskega stanja, zaradi mnenja, da je izpodbijani sklep vplival le na znesek pokojnine, ne pa na pravico do pokojnine in na njeno gensko fazo, v napačnem prepričanju, da je bila upoštevana skladnost s splošnimi načeli Unije in Listine EU o temeljnih pravicah. Trditev pritožnikov se nanaša na nezakonitost izpodbijane sodbe, saj je bila v njej zamenjana pravica do pokojnine s pravico do pokojninskega zneska, pri čemer je bila izključena uporaba načela nespremenljivosti pravice do pokojnine, ki se dejansko uporabi; v delu, v katerem se napačno ni upoštevalo, da ni bil izveden poseg v rento tožečih strank zgolj v zmanjšanju relativnega zneska, temveč je šlo za celovito sistemsko reformo, ki je retroaktivno in trajnostno vplivala na gensko fazo pravice do že izplačane in pridobljene rente tekom let, in ki je bila zagotovo vključena v premoženje zainteresiranih strank; v delu, v katerem napačno ni bilo upoštevano, da Parlament ni izvedel nobenega preverjanja glede skladnosti izpodbijanih aktov s pravom Unije, v zvezi s tem pa ni skoraj nobene obrazložitve.

2.    Drugi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri razlagi člena 75 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta, člena 28 Statuta poslancev, Prilog I, II in III k Pravilniku PEAM. Kršitev pravice do pokojnine, splošnih načel in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Pritožniki trdijo, da je izpodbijana sodba nezakonita v delu, v katerem so bili z njo napačno razlagani referenčni standardi, pri čemer je bila Prilogi III k Pravilniku PEAM pripisana stalna veljavnost in učinkovitost, kljub temu, da je bila izrecno razveljavljena in kljub temu, da nobena izrecna določba ne določa nadaljevanja te veljavnosti; v delu, v katerem je bilo nezakonito spregledano, da v obravnavanem primeru pogoji glede pravice do pokojnine niso bili spremenjeni v skladu s členom 2 Priloge III ter ob kršitvi splošnih načel Unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

3.    Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava in/ali zmotna ugotovitev dejanskega stanja, zaradi mnenja, da je izpodbijani sklep skladen s splošnimi načeli Unije in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načelom legitimnih pričakovanj, načelom sorazmernosti in enakosti, in pravico do lastnine. Pritožniki trdijo, da je izpodbijana sodba nezakonita v delu, v katerem je bilo ugotovljeno – ker se ni presojalo posebnosti konkretnega primera in se je napačno razlagalo ustrezne standarde – da so izpodbijani sklepi skladni s pravom Unije in z načeli iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; v delu v katerem niso bila upoštevana tudi pisna dokazila o številnih zagotovilih tožečim strankam glede ohranitve pridobljene pravice in njene nespremenljivosti; v delu, v katerem ni bilo upoštevano, da izpodbijani sklepi niso bili obrazloženi, in brez navedbe razloga, in da so se odražali v očitno nesorazmernem in popolnoma neutemeljenem posegu.

4.    Četrti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri razlagi členov 74 in 75 izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta, in Priloge III k Pravilniku PEAM. Pritožniki trdijo, da je izpodbijana sodba nezakonita, saj je bilo z njo napačno ugotovljeno, da bi izpodbijani sklep lahko zakonito temeljil na Prilogi III k Pravilniku PEAM, kadar se ta priloga ni več uporabljala, v delu, v katerem je bila v vmesnem času razveljavljena.

5.    Peti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri presoji postopkovne kršitve: pristojnost. Pritožniki trdijo, da je izpodbijana sodba nezakonita, saj je bila z njo napačno ugotovljena pristojnost vodje oddelka „Oddelek za plače in socialne pravice poslancev“ za uporabo izpodbijanih sklepov, ker gre sicer za neprenosljiv akt, saj gre za izredna pooblastila predsedstva Evropskega parlamenta.

6.    Šesti pritožbeni razlog: napačna uporaba prava pri presoji postopkovne kršitve: obrazložitev. Pritožniki trdijo, da je izpodbijana sodba nezakonita, saj se je napačno izhajalo iz zadostne obrazložitve, ki dejansko ni obstajala; ni se upoštevalo, da je bil Evropski parlament pozvan, da izvede preverjanje skladnosti, upoštevajoč ustrezno obrazložitev, in da takšna preučitev in utemeljitev nista bili izvedeni; opozorjeno je bilo na sedmi pododstavek člena 1 Sklepa 14/2018, čeprav gre za standard, ki več ne obstaja, saj ga je razveljavil isti predstavniški organ že z odločbo št. 2/2020.

____________