Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 29 март 2021 г. — Staatssecretaris van Financiën, друга страна: X

(Дело C-194/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Financiën

Ответник: X

Преюдициални въпроси

1.    Трябва ли членове 184 и 185 от Директивата за ДДС от 2006 г. 1 да се тълкуват в смисъл, че данъчнозадължено лице, което при придобиването на стока или доставката на услуга е пропуснало да извърши в рамките на действащия според националното право преклузивен срок приспадането на данъка („първоначално определяне на сумата за приспадане“) в съответствие с предвиденото използване за подлежащи на облагане сделки, има правото да претендира приспадането в рамките на корекция по повод на последващото използване за първи път на тази стока или услуга, когато действителното използване към момента на извършване на корекцията съответства на предвиденото използване?

2.    От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че неприспадането на първоначално определената сума не е свързано с измама или злоупотреба с право, нито са установени вреди за държавния бюджет?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 125).