Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. juuni 2011. aasta määrus - Andrecs jt versus komisjon

(kohtuasi F-96/10)

(Avalik Teenistus - Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionite iga-aastane kohandamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgia) jt (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus hagejate töötasude, pensionide ja muude toetuste korrigeerimise kohta alates 2009. aasta juulist, mis väljendus ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel tehtud palgateatistes.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus hagi suhtes kohtuasjas F-96/10: Andrecs jt vs. komisjon on ära langenud.

Jätta kohtukulud hagejate enda kanda ning mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 - ELT C 30, 29.1.2011, lk 63.