Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 maja 2011 r. - Carpenito przeciwko Radzie

(Sprawa F-94/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s.41