Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 септември 2011 г. - Cervelli/Комисия

(Дело F-98/10)1

"Публична служба - Длъжностни лица - Добавка за пребиваване в чужда държава - Искане за преразглеждане - Нови и съществени факти - Явно недопустима жалба"

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Cervelli (Брюксел, Белгия) (представители: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier и M. Arias Díaz, адвокати)

Ответник: Комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решение на Комисията, с което се отказва предоставянето на жалбоподателя на добавка за пребиваване в чужда държава.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-жа Cervelli да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 13, 15.1.2011 г., стр. 42.