Language of document : ECLI:EU:F:2011:131

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

12 päivänä syyskuuta 2011

Asia F-98/10

Francesca Cervelli

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Ulkomaankorvaus – Uudelleenkäsittelyä koskeva vaatimus – Uudet ja olennaiset seikat – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Francesca Cervelli vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan komission päätöksen, jolla hylätään hänen vaatimuksensa sen päätöksen uudelleentarkastelusta, jolla häneltä evättiin ulkomaankorvaus.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen perusteet selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Kanne, joka on nostettu lopullisen päätöksen uudelleentarkastelun epäävästä päätöksestä – Tutkittavaksi ottamisen edellytys

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Päätöksestä, jota se, jolle se on osoitettu, ei ole riitauttanut säädetyissä määräajoissa, tulee hänen osaltaan lopullinen. Uudet ja olennaiset seikat voivat kuitenkin olla perusteena sellaisen vaatimuksen esittämiselle, joka koskee lopulliseksi tulleen aiemman päätöksen uudelleentarkastelua.

Sellaisesta päätöksestä nostettu kanne, jolla kieltäydytään tarkastelemasta uudelleen lopulliseksi tullutta päätöstä, on otettava tutkittavaksi, jos vaatimus todella perustui uusiin ja olennaisiin seikkoihin. Jos vaatimus ei sitä vastoin perustunut tällaisiin seikkoihin, sellaisesta päätöksestä nostettu kanne, jolla kieltäydytään vaaditusta uudelleentarkastelusta, on jätettävä tutkimatta.

Toimenpiteen kumoamistuomion oikeudelliset vaikutukset ulottuvat asianosaisten lisäksi vain henkilöihin, joita kumottu toimenpide koskee suoraan, ja tällainen tuomio voi olla uusi tosiseikka vain näille henkilöille.

Lisäksi päätöstä, jota ei ole tehnyt toimielin, joka on asianomaisen henkilön työnantaja, vaan muu toimielin, ei myöskään voida pitää uutena ja olennaisena tosiseikkana. Tältä osin, vaikka sen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan henkilöstö muodostaa yhden kokonaisuuden, sellaisena kuin tämä periaate on vahvistettu Amsterdamin sopimuksen 9 artiklan 3 kohdassa, kaikkien unionin toimielinten kaikkiin virkamiehiin sovelletaan samoja säännöksiä ja määräyksiä, tämä periaate ei merkitse sitä, että toimielinten on käytettävä niille henkilöstösäännöissä tunnustettua harkintavaltaa samalla tavoin, koska niitä päinvastoin koskee henkilöstönsä hallinnoinnissa itsenäisyysperiaate.

(ks. 19, 20 ja 23–25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 231/84, Valentini v. komissio, 26.9.1985, 14 kohta ja asia 125/87, Brown v. yhteisöjen tuomioistuin, 8.3.1988, 13 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑220/95, Gimenez v. alueiden komitea, 16.9.1997, 72 kohta; asia T‑232/97, Becret-Danieau ym. v. parlamentti, 24.3.1998, 43 kohta; asia T‑186/98, Inpesca v. komissio, 7.2.2001, 40, 47 ja 48 kohta ja asia T‑271/08 P, Boudova ym. v. komissio, 16.9.2009, 48 kohta