Language of document :

4. oktoobril 2010 esitatud hagi - Kerstens versus komisjon

(kohtuasi F-97/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi ja S. Rodrigues)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue jätta jõusse vaidlustatud palgatõendite mõju kuni määruse vastuvõtmiseni, mis tagasiulatuvalt asendab nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määrust nr 1293/2009, ja hüvitada hagejale tekitatud rahaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

jätta jõusse vaidlustatud palgatõendite mõju kuni määruse vastuvõtmiseni, mis tagasiulatuvalt asendab määrust nr 1293/2009;

mõista komisjonilt välja hüvitis hagejale tekitatud rahalise kahju ees, makstes summa, mis võrdub saamata jäänud palgaga tulenevalt määruse nr 1293/2009 ilmselgelt ebaseaduslikust kohaldamisest, kusjuures sellele summale tuleb lisada igakuised erisoodustuse osa tagasimaksed alates jaanuarist 2010 personalieeskirjade artikli 66 lausel, ja mille määr oli kinnitatud vääralt, võttes arvesse nimetatud määrust; see summa jääb hinnanguliselt, kui Üldkohus ei otsusta teisiti, 40 000 ja 50 000 euro vahele, ilma viivisintressita, mida hageja lisaks juurde nõuab;

mõista komisjonilt välja hüvitis hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest, makstes sümboolselt ühe euro;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________