Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. - Eberhard Bömcke przeciwko EBI

(Sprawa F-95/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (przedstawiciel: adwokat D. Lagasse)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora ds. personalnych strony pozwanej potwierdzającej, że mandat skarżącego jako przedstawiciela personelu wygasł, oraz żądanie zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego wraz z odsetkami.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora ds. personalnych EBI, doręczonej skarżącemu pismem z dnia 22 września 2010 r. w dniu 24 września 2010 r.;

zasądzenie od EBI kwoty 25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez skarżącego w następstwie wydania zaskarżonej decyzji;

obciążenie EBI kosztami postępowania.

____________