Language of document :

Žaloba podaná 4. októbra 2010 - Blessemaille/Parlament

(vec F-93/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Blessemaille (Remich, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovaného o nezaradení žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 8 pri povyšovaní za rok 2009 a žiadosť o náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Parlamentu uverejnené 2. decembra 2009 o nezaradení žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených z platovej triedy AST 7 do platovej triedy AST 8 pri povyšovaní za rok 2009,

v dôsledku tohto zrušenia uskutočniť nové porovnávacie hodnotenie zásluh žalobcu a ostatných kandidátov na povýšenie za roky 2008 a 2009 a priznať žalobcovi povýšenie do platovej triedy AST 8 so spätnou účinnosťou k 1. januáru 2008, ako aj zaplatenie úrokov z nevyplatenej časti odmeny od 1. januára 2008 podľa sadzby určenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania zvýšenej o dva body, avšak bez toho, aby bolo spochybnené povýšenie ostatných povýšených úradníkov,

zaviazať Parlament na zaplatenie žalobcovi sumy 3 500 eur ako náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej skutočnosťou, že nebol zahrnutý do povýšenia k 1. januáru 2008, s výhradou ďalšieho zvýšenia tejto sumy počas konania,

subsidiárne, ak Súd pre verejnú službu dospeje k záveru, že povýšenie do platovej triedy AST 8 nemôže byť účinné skôr ako k 1. januáru 2009, zaviazať Parlament na zaplatenie dodatočného odškodnenia ako náhrady materiálnej škody vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi odmenou skutočne vyplatenou v roku 2008 a tou, ktorá mala byť v roku 2008 vyplácaná po povýšení k 1. januáru 2008, a vypočítaného za obdobie buď od 1. januára do 31. decembra 2008, alebo od 1. januára do 31. augusta 2008, podľa toho, od ktorého dňa nadobudne účinnosť sporné povýšenie (t. j. od 1. januára 2009 alebo od 1. septembra 2008),

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.

____________