Language of document :

5. oktoobril 2010 esitatud hagi - Andrecs jt versus komisjon

(kohtuasi F-96/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stefan Robert Andrecs jt (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus hagejate töötasude, pensionide ja muude toetuste korrigeerimise kohta alates 2009. aasta juulist, mis väljendus ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel tehtud palgateatistes.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega määrati kindlaks hagejate töötasude, pensionide ja muude seadusjärgsete toetuste uus summa, mis kajastub eelkõige huvitatud isikute palgateatistel R6/2009 ja 01/2010, ja tühistada otsus, millega 24. juunil 2010 jättis ametisse nimetav asutus rahuldamata hagejate 29. märtsi 2010. aasta kaebuse osas, kus nimetatud otsustega keelduti hagejate töötasude, pensionite ja seadusjärgsete toetuste tõstmisest 3,7% võrreldes algse summaga, ja jäeti rahuldamata nende taotlus saada neile võlgnetavatelt summadelt intresse Euroopa Keskpanga peamiste refinantseerimistoimingute jaoks kehtestatud määra alusel, millele lisandub kaks protsendipunkti, alates kõnealuste summade sissenõutavaks muutumise hetkest kuni täieliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________