Language of document :

Talan väckt den 5 oktober 2010 - Andrecs m.fl. mot kommissionen

(Mål F-96/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stefan Robert Andrecs m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut om anpassning av sökandenas löner, pensioner och andra ersättningar, med verkan från den 1 juli 2009, vilket framgår av deras lönerapporter, inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut varigenom tillsättningsmyndigheten fastställde beloppen för sökandenas nya löner, pensioner och andra ersättningar, såsom det bland annat framgår av sökandenas lönespecifikationer R6/2009 och 01/2010, samt ogiltigförklara beslutet av den 24 juni 2010 varigenom tillsättningsmyndigheten har avvisat sökandena klagomål vilka ingavs den 29 mars 2010, i den mån dessa beslut innebär att sökandena inte tillerkänns en höjning av löner, pensioner och andra ersättningar med 3,70 % av deras ursprungliga belopp, och innebär avslag på sökandenas begäran om att tillerkännas dröjsmålsränta på de belopp som de fortsatt har anspråk på, som beräknats på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, med tillägg av två enheter, från och med det datum då de ifrågavarande summorna skulle få effekt fram till att betalningen av dem är fullgjord, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________