Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. marca 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles – Belgicko) – bpost SA/Autorité belge de la concurrence

(vec C-117/20)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hospodárska súťaž – Poštové služby – Cenový systém prijatý poskytovateľom univerzálnej služby – Pokuta uložená vnútroštátnym poštovým regulačným orgánom – Pokuta uložená vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže – Charta základných práv Európskej únie – Článok 50 – Zásada ne bis in idem – Existencia toho istého porušenia – Článok 52 odsek 1 – Obmedzenia zásady ne bis in idem – Kumulácia stíhaní a sankcií – Podmienky – Sledovanie cieľa všeobecného záujmu – Proporcionalita)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: bpost SA

Žalovaný: Autorité belge de la concurrence

za účasti: Publimail SA, Európska komisia

Výrok rozsudku

Článok 50 Charty základných práv Európskej únie v spojení s jej článkom 52 ods. 1 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby bola právnická osoba sankcionovaná pokutou za to, že sa dopustila porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže, ak už bolo voči tejto osobe za ten istý skutok vydané právoplatné rozhodnutie na záver konania týkajúceho sa porušenia odvetvovej právnej úpravy, ktorej cieľom je liberalizácia dotknutého trhu, pod podmienkou, že existujú jasné a presné pravidlá umožňujúce predvídať, ktoré konania a opomenutia môžu byť predmetom kumulácie stíhaní a sankcií, ako aj koordinácia medzi obidvomi príslušnými orgánmi, že obidve konania boli vedené dostatočne koordinovane a v dostatočne úzkej časovej súvislosti a že súbor uložených sankcií zodpovedá závažnosti spáchaných porušení.

____________

1 Ú. v. EÚ C 161, 11.5.2020.