Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

28 септември 2011 година

Дело F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Вътрешен конкурс, публикуван преди 1 май 2004 г. — Срочно нает служител, включен в списъка с подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. — Класиране в степен — Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника — Надбавка за секретариат — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба“

Предмет:      Жалба, постъпила в секретариата на Съда на публичната служба на 16 юни 2006 г., с която г‑жа Kyriazi иска основно да бъде отменено решението на Комисията от 12 септември 2005 г., за което е уведомена на 20 септември 2005 г. и с което е назначена като длъжностно лице в изпитателен срок, считано от 16 април 2005 г., доколкото с това решение тя е класирана във временна степен C*1, преобразувана в AST 1, стъпка 2, както и да бъдат отменени всички последващи и/или свързани с това решение актове, като например решението след нейното титуляризиране да бъде премахната надбавката ѝ за секретариат и тази надбавка да не бъде предоставена отново

Решение:      Отхвърля жалбата. Жалбоподателят и Комисията понасят направените от тях съдебни разноски. Съветът, в качеството си на встъпила страна, понася направените от него съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срокове — Начален момент — Жалба срещу решение, с което се премахва надбавка — Изпращане на извлечението от платежни ведомости, в което тя е отразена — Условие

(член 90, параграф 2 и член 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен — Назначаване в съответната степен от функционалната група, посочена в обявлението за конкурса — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен — Успешно издържали конкурс кандидати, вписани в списъци с подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. и назначени след 1 май 2004 г. — Прилагане на новите разпоредби — Преобразуване на степените, посочени в обявленията за конкурси, във временни степени — Законосъобразност

(член 31, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица; член 2, параграф 1 и член 12, параграф 3 от приложение XIII; член 1 от приложението към Условията за работа на другите служители; Регламент № 723/2004 на Съвета)

3.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен — Успешно издържали конкурс кандидати, вписани в списъци с подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. и назначени след 1 май 2004 г. — Прилагане на член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника — Условия

(член 31, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица; член 5, параграф 4, член 12, параграф 3 и член 13, параграф 1 от приложение XIII; Регламент № 723/2004 на Съвета)

4.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен и класиране в стъпка — Срочно нает служител, назначен като длъжностно лице — Запазване на степента и стъпката, в които лицето е било класирано в качеството му на срочно нает служител — Условия

(член 32 от Правилника за длъжностните лица, член 5, параграф 4 от приложение XIII; член 8 от Условията за работа на другите служители)

1.      Съгласно член 90, параграф 2 от Правилника административната жалба срещу увреждащ акт, в частност срещу решение за премахване на надбавката за секретариат, трябва да се подаде в срок от три месеца, който започва да тече, „когато актът е от индивидуален характер — от датата на съобщаване на решението на засегнатото от него лице, но не по-късно от датата на получаване на уведомителното писмо“.

По принцип е вярно, че да се задължи съответното длъжностно лице да подаде административна жалба в срок от три месеца от получаването на извлечението от платежни ведомости, което е можело да му позволи надлежно да се запознае със спорното решение, в тази хипотеза би означавало член 25, втора алинея и член 26, втора и трета алинея от Правилника да бъдат изпразнени от съдържание, предвид това, че тяхната цел е именно да позволят на длъжностните лица действително да се запознаят с решенията, които по-специално се отнасят до тяхното административно положение, и да защитят правата си, гарантирани от Правилника.

В замяна на това, когато институцията не е длъжна да приеме индивидуално решение, тъй като основаното на правната уредба правоотношение между жалбоподателя и институцията е преустановено и следователно той няма право на тази надбавка, щом като вече не попада в приложното поле по отношение на лицата на член 18 от приложение XIII към Правилника, Правилникът допуска наличието на задължение за подаване на административна жалба в срок от три месеца, считано от получаването на извлечението от платежни ведомости.

(вж. точки 48, 52 и 54)

Позоваване на:

Съд на публичната служба: 28 юни 2006 г., Grünheid/Комисия, F‑101/05, точка 52

2.      Член 31, параграф 1 от Правилника гласи, че избраните кандидати се назначават в съответната степен от функционалната група, посочена в обявлението за конкурса, който са спечелили.

От тази разпоредба следва да се направи извод, че успешно издържалите конкурс за достъп до публичната служба трябва да бъдат назначени като длъжностни лица в изпитателен срок в степента, посочена в обявлението за спечеления от тях конкурс. При все това действието на определеното от институцията в рамките на разпоредбите на стария правилник ниво на длъжностите и условията за назначаване на издържалите конкурса на тези длъжности, което ниво тази институция е определила при изготвяне на обявлението за конкурса, не може да бъде продължено след 1 май 2004 г., която дата е възприета от законодателя на Съюза за влизане в сила на новата кариерна структура на длъжностните лица.

Правото на издържалите конкурс кандидати да бъдат назначени в степента, посочена в обявлението за конкурс, може да се приложи само ако става въпрос за неизменно във времето право, тъй като законосъобразността на дадено решение се преценява в зависимост от правните разпоредби, които са в сила към момента на неговото приемане, и следователно тази разпоредба не може да задължи органа по назначаването да вземе решение, което не е в съответствие с изменения от законодателя правилник и което по тази причина е незаконосъобразно.

Преходната мярка, съдържаща се в член 2, параграф 1 от приложение XIII към Правилника, има за цел единствено да преобразува към 1 май 2004 г. степените, които длъжностните лица и служителите са имали към 30 април 2004 г., с оглед на това към тях да се приложи новата кариерна структура, която е следвало да влезе изцяло в сила на 1 май 2006 г. Тази разпоредба, разглеждана във връзка с член 1 от приложението към Условията за работа на другите служители, се отнася само до лицата, които към 1 май 2004 г. вече са били класирани в някоя от степените, посочени в колоната със заглавие „стара степен“, доколкото законодателят е целял да запази положението на персонала, възникнало преди тази дата. В случая на срочно наети служители обаче възникналото положение може да бъде гарантирано само докато съществува правоотношение, основано на правната уредба.

Произтичащото от въвеждането на новата кариерна система премахване от 1 май 2004 г. нататък на степените на класиране в посочените в тези обявления за конкурси длъжности подтиква законодателя да приеме преходните разпоредби на приложение XIII към Правилника, и по-специално член 12, параграф 3 от него, с оглед на това да определи класирането в степен на лицата, успешно издържали конкурси, публикувани преди или след 1 май 2004 г., които са включени в списъци с подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. и са назначени между 1 май 2004 г. и 1 май 2006 г.

Действително таблицата в член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника, с която посочените в обявленията за конкурси степени се преобразуват във временни степени при назначаването, се разграничава от таблицата, фигурираща в член 2, параграф 1 от това приложение, в която старите степени на длъжностните лица, назначени преди 1 май 2004 г., се превръщат в нови временни степени.

Все пак в интерес на службата е допустимо законодателят да приема с действие занапред изменения на разпоредбите от Правилника, дори изменените разпоредби да са по-неблагоприятни от предшестващите.

(вж. точки 61—65 и 68—70)

Позоваване на:

Съд — 22 декември 2008 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, C‑443/07 P, точка 100

Първоинстанционен съд — 30 септември 1998 г., Ryan/Сметна палата, T‑121/97, точка 98; 11 юли 2007 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, T‑58/05, точка 109

3.      Член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника се отнася до срочно наетите служители, чиито имена са включени „в списъка на кандидатите за преминаване от една категория в друга“ и „в списъка на успелите на вътрешен конкурс кандидати“. Макар че по своето естество конкурсът за „преминаване в категория“ също е вътрешен конкурс, разглежданата разпоредба следва да се тълкува с оглед на това да ѝ се придаде полезно действие, като се избегне, доколкото е възможно, всяко тълкуване, което би довело до заключението, че тази разпоредба е излишна. Изглежда, използвайки словосъчетанието „вътрешен конкурс“, законодателят е визирал т.нар. конкурси за титуляризиране, чиято цел е да позволят, при спазване на всички уреждащи достъпа до европейската публична служба разпоредби на Правилника, за длъжностни лица да бъдат назначавани служители, които вече имат определен опит в институцията и са доказали способността си да заемат съответните длъжности. Това тълкуване се подкрепя от съдържанието на член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника, в който са посочени само длъжностните лица, чиито имена са включени „в списъка на кандидатите за преминаване от една категория в друга“, без да се посочват длъжностните лица, чиито имена са включени „в списъка на успелите на вътрешен конкурс кандидати“. Подобно упоменаване щеше да бъде необосновано, тъй като не става въпрос точно за титуляризиране на служители, които вече са длъжностни лица.

За да бъде приложим член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника, следва да е било налице преминаване от „стара категория“ в „нова категория“ вследствие на конкурс, който завършва с изготвяне на „списъка на кандидатите за преминаване от една категория в друга“, или вследствие на вътрешен конкурс за титуляризиране, който води до подобно преминаване в категория. Така, в рамките на упражняването на широкото му право на преценка едновременно в областта на преходните разпоредби и на критериите за класиране, законодателят се е отклонил от общото правило относно класирането на новоназначените длъжностни лица, посочено в член 31, параграф 1 от Правилника и допълнено с член 12, параграф 3 или член 13, параграф 1 от приложение XIII към посочения правилник, що се отнася до издържалите конкурса лица, включени в списъка с подходящите кандидати преди 1 май 2006 г., които са назначени съответно между 1 май 2004 г. и 30 април 2006 г. и след 1 май 2006 г., като класирането в степен, различна от посочената в обявлението за конкурс, се запазва само за служителите, назначени като длъжностни лица в изпитателен срок, които вече имат опит в институцията и след преминаване на горепосочените конкурси са доказали способността си да заемат длъжности от по-горна категория.

(вж. точки 82, 83, 88 и 89)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 6 март 1997 г., De Kerros и Kohn-Bergé/Комисия, T‑40/96 и T‑55/96, точки 45 и 46; 12 ноември 1998 г., Carrasco Benítez/Комисия, T‑294/97, точка 51

Съд на публичната служба — 12 май 2010 г., Peláez Jimeno/Парламент, F‑13/09, точки 40, 41, 46 и 47

4.      В правото на Съюза не се съдържа изрично нито принципът за единство на кариерата, нито принципът на правото на развитие в кариерата. À fortiori, прогнозното кариерно развитие на срочно нает служител, който е назначен за длъжностно лице, като цяло не се признава от правото на Съюза. Член 32, трета алинея от Правилника предвижда само че срочно наетият служител запазва степента си на старшинство, придобита в това му качество, когато бъде назначен за длъжностно лице.

Член 32 от Правилника и член 8 от Условията за работа на другите служители, в тяхната редакция преди 1 май 2004 г., предвиждат възможността срочно наетите служители да продължат кариерата си като длъжностни лица съгласно установените в Правилника процедури и в този случай степента на старшинство, придобита в качеството им на срочно наети служители, се запазва, ако бъдат назначени като длъжностни лица в същата степен непосредствено след изтичане на срочния им договор.

Вярно е обаче и че тълкуваните разпоредби се ограничават до това да гарантират, от една страна, старшинството на срочно наетия служител, назначен като длъжностно лице в същата степен, а от друга страна, че е осигурена приемствеността в кариерата съгласно установените в Правилника процедури. Накрая, налага се изводът, че с изключение а член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника, който, що се отнася до преходните разпоредби, следва да се тълкува стеснително, останалите разпоредби от Правилника не признават на срочно наетите служители възможността да бъдат назначени като длъжностни лица в степента, която са имали, ако притежаваната степен е била по-висока от тази, за която е бил публикуван успешно издържаният от тях конкурс.

(вж. точки 99, 107 и 108)

Позоваване на:

Съд — 9 октомври 2008 г., Chetcuti/Комисия, C‑16/07 P, точка 46

Съд на публичната служба — 5 март 2008 г., Toronjo Benitez/Комисия, F‑33/07, точка 87