Language of document :

Žaloba podaná dne 16. června 2006 - Kyriazi v. Komise

(Věc F-66/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 12. září 2005 o jmenování žalobkyně úřednicí ve zkušební době se zařazením do platové třídy C*1, stupeň 2 a všechna následná nebo k tomu se vztahující opatření, jako například rozhodnutí zrušit její příspěvek sekretářky a po jmenování jí ho znovu nepřiznat;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 6. března 2006 o zamítnutí stížnosti, kterou se žalobkyně domáhala zrušení výše uvedeného rozhodnutí;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úspěšná účastnice interního výběrového řízení KOM/PC/04 o přestupu do vyšší kategorie byla v době svého zápisu do seznamu úspěšných kandidátů tohoto výběrového řízení a až do 31. července 2004 dočasnou zaměstnankyní Komise v platové třídě C*2 (dřívější platová třída C5). Poté pracovala do 1. listopadu 2004 u téhož orgánu jako dočasně zastupující zaměstnanec, načež byla znovu zaměstnána jako dočasný zaměstnanec a zařazena do platové třídy C*1, aniž by jí byl přiznán příspěvek sekretářky, který pobírala na základě předcházející smlouvy. Dne 16. dubna 2004 byla jmenována úřednicí ve zkušební době se stejným zařazením.

Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí, že správa porušila čl. 31 odst. 1 a čl. 25 druhý pododstavec služebního řádu, jakož i články 5 a 18 přílohy XIII služebního řádu. Krom toho uplatňuje porušení podstatných formálních náležitostí a porušení ustanovení o oznámení výběrového řízení, jakož i porušení několika obecných právních zásad, zejména zásady legitimního očekávání, zásady právní jistoty, zásady řádné správy a zásady rovného zacházení.

Žalobkyně se kromě toho domnívá, že nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1 je v části, která zavádí čl. 5 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu, protiprávní, pokud ho orgán OOJ vykládá jako oprávnění zařadit žalobkyni za porušení ustanovení článku 31 služebního řádu a několika právních zásad do platové třídy C*1, stupeň 2.

____________

1 - Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.