Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 3. apríla 2008 - Bakema/Komisia

(vec F-68/06)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Zaradenie do platovej triedy - Funkčná skupina IV - Diplom - Odborná prax)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Reint J. Bakema (Zuidlaren, Holandsko) (v zastúpení: L. Rijpkema a A. Kootstra, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta preradenie žalobcu z platovej triedy 14 do platovej triedy 16 funkčnej skupiny IV a uznanie jeho "kandidaatsdiploma" ako potvrdenia úplného vysokoškolského vzdelania v zmysle článku 82 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov a článku 2 Všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch upravujúcich prijímanie a zamestnanie zmluvných zamestnancov v Komisii

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým orgán poverený uzatváraním pracovných zmlúv zaradil pána Bakema do funkčnej skupiny IV, platovej triedy 14, platového stupňa 1 na základe zmluvy na miesto zmluvného zamestnanca podpísanej 25. októbra 2005 s Komisiou Európskych spoločenstiev sa ruší.

2.    Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 212, 2.9.2006, s. 48.