Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(andra avdelningen)

den 3 april 2008

Mål F-68/06

Reint J. Bakema

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

“Personalmål – Kontraktsanställda – Placering i lönegrad – Tjänstegrupp IV – Examensbevis – Yrkeserfarenhet”

Saken: Talan, med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Reint Bakema, kontraktsanställd vid kommissionen, har begärt dels ogiltigförklaring av det beslut som fattades av myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal, att avslå sökandens klagomål mot det beslut genom vilket den nämnda myndigheten fastställde sökandens placering i tjänstegrupp IV, lönegrad 14, löneklass 1, enligt det avtal om kontraktsanställning som undertecknades den 25 oktober 2005 och som trädde i kraft den 1 november samma år, dels att kommissionen ska förpliktas att placera sökanden i tjänstegrupp IV, lönegrad 16 samt talan om skadeståndsersättning med ett lämpligt belopp.

Avgörande:         Beslutet av den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal att placera sökanden i tjänstegrupp IV, lönegrad 14, klass 1, enligt det kontrakt som undertecknades den 25 oktober 2005, och enligt vilket sökanden anställdes som kontraktsanställd vid kommissionen, ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader

Sammanfattning

Tjänstemän – Kontraktsanställda – Placering

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 5.3 b; anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 82.2)


Kommissionen kan inte, med avseende på artikel 7.1 d och 7.3 i de allmänna genomförandebestämmelserna om förfarandet vid anställning och användning av kontraktsanställda vid kommissionen, enligt vilka kontraktsanställda klassificeras i enlighet med längden av den relevanta yrkeserfarenheten, vilken beräknas från det datum då den berörde uppfyllde minimikraven för att bli anställd, utan att bortse från om innebörden av artikel 82.2 c i anställningsvillkoren för övriga anställda enligt vilken det för att bli anställd som kontraktsanställd i tjänstegrupp IV krävs att en utbildning motsvarande minst tre års universitets- eller högskoleutbildning styrkt examensbevis, vilket förtydligas, med anledning av överensstämmelse av deras respektive förutsättningar, genom bestämmelserna i artikel 5.3 b i tjänsteföreskrifterna i vilka samma krav föreskrivs för fast anställda, ta med i beräkningen ett examensbevis utan att dessförinnan undersöka innehållet i den utbildning som styrks med det nämnda examensbeviset, och utan att kontrollera huruvida detta kan utfärdas för en fullständig universitets- eller högskoleutbildning.

(se punkterna 41 och 42)