Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 8 grudnia 2020 r. – Y GmbH / Hauptzollamt

(Sprawa C-668/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Y GmbH

Strona przeciwna: Hauptzollamt

Pytania prejudycjalne

1.    Czy podpozycję 1302 19 05 Nomenklatury scalonej1 należy interpretować w ten sposób, że należy pod nią sklasyfikować również wyekstrahowany olej żywiczny z wanilii, rozcieńczony etanolem i wodą, składający się w około 90% (v/v) lub 85% (m/m) z etanolu, do 10% (m/m) z wody, w 4,8% (m/m) z resztkowej masy suchej i w 0,5% (m/m) z waniliny, mimo że w myśl uwagi nr 1 lit. ij) do działu 13 CN pozycja 1302 CN nie dotyczy wyekstrahowanych oleożywic?

2.    Czy produkty takie jak te opisane w pierwszym pytaniu prejudycjalnym należą do wyekstrahowanych oleożywic w rozumieniu podpozycji 3301 90 30 CN?

3.    Czy podpozycję 3302 10 90 CN należy interpretować w ten sposób, że produkty takie jak te opisane w pierwszym pytaniu prejudycjalnym należy zaklasyfikować jako mieszaninę substancji zapachowych lub mieszaninę (włącznie z roztworami alkoholowymi) na bazie jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym?

4.    Czy do substancji smakowo-aromatycznych w rozumieniu art. 27 ust. 1 lit. e) dyrektywy 92/83/EWG2 należą również produkty objęte podpozycją 1302 19 05 CN lub wyekstrahowane oleożywice objęte podpozycją 3301 90 30 CN?

____________

1 Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. 1987, L 256, s. 1) zmienionej przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. (Dz.U. 2015, L 285, s. 1).

2 Dyrektywa Rady z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. 1992, L 316, s. 21).