Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. októbra 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-57/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Podpora v invalidite – Odpočítanie sumy pohľadávky inštitúcie – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a M. G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitných zamietavých rozhodnutí Komisie o znížení sumy podpory žalobcu v invalidite za mesiace jún až september 2011 a na zaplatenie 15 %-ného úroku z omeškania, ako aj sumy 500 eur

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu.

2.    Luigi Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia vo veciach F-57/12 R a T-464/12 P(R).

3.    Luigi Marcuccio je povinný zaplatiť Súdu pre verejnú službu sumu 2 000 eur.

____________

1 Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012, s. 37.