Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

7 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑57/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Työkyvyttömyyskorvaus – Toimielimen saatavan määrän alentaminen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton

Asia:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan komission päätöksen, jolla hänelle vuoden 2011 kesä-, heinä- ja elokuussa maksetuista työkyvyttömyyskorvauksista vähennettiin yhteensä 1 661 euroa ja korvaamaan tästä vähentämisestä aiheutuneen vahingon.

Ratkaisu:      Kanne jätetään osittain jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja hylätään osittain selvästi täysin perusteettomana. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut, asioita F-57/12 R ja T-464/12 P (R) koskevassa välitoimimenettelyssä aiheutuneet kulut mukaan lukien. Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Virkamiehelle vastainen päätös – Perusteluvelvollisuus – Vastaanottajan tuntemaan asiayhteyteen kuuluva päätös

(Henkilöstösääntöjen 25 artiklan toinen kohta)

2.      Tuomioistuinmenettely – Oikeudenkäyntikulut – Virkamiestuomioistuimelle virkamiehen haitantekona nostamasta kanteesta aiheutuneet kulut – Virkamiehen velvoittaminen korvaamaan nämä kulut

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohta)

1.      Asianomaiselle vastaisen päätöksen perustelemista koskevan velvollisuuden tarkoituksena on antaa asianomaiselle riittävät tiedot, jotta hän voi saada tietää, onko päätös asianmukaisesti perusteltu vai rasittaako sitä virhe, jonka perusteella sen laillisuus voidaan riitauttaa, ja antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus valvoa riidanalaisen päätöksen laillisuutta. Päätös on riittävästi perusteltu, jos kanteen kohteena oleva päätös on tehty asianomaiselle virkamiehelle tutussa asiayhteydessä, jonka perusteella hän kykenee ymmärtämään itseään koskevan toimenpiteen ulottuvuuden.

(ks. 30 ja 31 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑3/08, Marcuccio v. komissio, 7.10.2009, 27 kohta oikeudenkäyntiviittauksineen; asia F‑89/09, Gagalis v. neuvosto, 1.12.2010, 67 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohdan mukaisesti jos virkamiestuomioistuimelle on muun muassa sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa. Kanne merkitsee selvästi virkamiestuomioistuimen varojen kohtuutonta käyttämistä, kun kantaja pysyy täysin vaiti tiedoista, jotka koskevat toimielimen päätöksen taustalla olevia syitä, jotka toimielin on kuitenkin esittänyt kantajalle ja jotka kantaja sai tietoonsa ennen kanteen nostamista.

(ks. 55 ja 56 kohta)