Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 26. juuni 2008. aasta määrus - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-108/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 44 lõike 1 punkt c - Hagiavalduses esitatud ülevaade fakti- ja õigusväidetest - Eelneva halduskaebuse puudumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada kontrollikoja otsus pikendada peasekretäri ametiaega kuue aasta võrra alates 1. juulist 2007 ja teise võimalusena nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja jäeti 2004. aasta edutamise raames edutamata ametiastmele LA5 Esimese Astme Kohtu 3. oktoobri 2006. aasta otsuse tõttu kohtuasjas T-171/05: Nijs vs. kontrollikoda

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja B. Nijs'ilt.

____________