Language of document :

Sag anlagt den 18. oktober 2007 - Šimonis mod Kommissionen

(Sag F-113/07)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Irmantas Šimonis (Luxembourg) (ved avocat V. Vilkas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse, hvorved den under udvælgelsesproceduren med henblik på besættelse af den i meddelelse om ledig stilling nr. KOM/2007/142 omhandlede stilling, afstod fra at anmode om overflytning af sagsøgeren til Kommissionen, og udelukkede ham fra udvælgelsesproceduren.

Annullation af Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 8. august 2007 om afslag på den klage, som sagsøgeren havde indgivet den 27. april 2007.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har fremsat tre anbringender til støtte for sit søgsmål, hvoraf det første vedrører tilsidesættelsen af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, der udspringer af indgåelsen i 2005 af en interinstitutionel aftale mellem administrationscheferne, hvori det er bestemt, at der fastsættes en frist på tre år inden der kan ske en interinstitutionel overflytning af nyansatte tjenestemænd.

Sagsøgeren har med det andet anbringende gjort gældende, at Kommissionens afgørelse er ulovlig, idet der er tale om en manglende begrundelse, fordi begrundelsen ikke er proportionel med den interesse, som der varetages, og at Kommissionen har overskredet grænserne for sin skønsbeføjelse. Sagsøgeren har endvidere anført, at afgørelsen indebærer en forskelsbehandling begrundet i nationalitet.

Sagsøgeren har med det tredje anbringende gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og princippet om omsorgspligt.

____________