Language of document :

Kanne 18.10.2007 - Simonis v. komissio

(asia F-113/07)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Irmantas Šimonis (Luxemburg) (edustaja: asianajaja V. Vilkas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen komission päätös, jolla komissio on avointa virkaa koskevan ilmoituksen nro COM/2007/142 kohteena olevan viran täyttämistä koskevan valintamenettelyn kuluessa luopunut pyytämästä, että kantaja siirretään komissioon, ja jolla se on jättänyt kantajan valintamenettelyn ulkopuolelle, on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komission 8.8.2007 tekemä päätös, jolla kantajan 27.4.2007 tekemä valitus nro R/273/07 hylättiin, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu siihen, että kantajan perusteltua luottamusta, joka on syntynyt siitä, että vuonna 2005 hallintojohtajat ovat tehneet toimielinten välisen sopimuksen, jossa määrättiin kolmen vuoden määräajasta, ennen kuin uudet palvelukseen otetut virkamiehet voivat siirtyä toimielinten välillä, on loukattu.

Toisessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa siihen, että komission päätös on lainvastainen, koska sitä ei ole perusteltu, koska se ei ole oikeassa suhteessa sillä puolustettavaan etuun ja koska komissio on ylittänyt harkintavaltansa. Kantaja väittää lisäksi, että päätös syrjii häntä kansalaisuuden perusteella.

Kolmannessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen ja huolenpitovelvollisuuden noudattamatta jättämiseen.

____________