Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 18. oktobrī - Šimonis/Komisija

(lieta F-113/07)

Tiesvedības valoda - lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Irmantas Šimonis, Luksemburga (pārstāvis - V. Vilkas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas lēmumu, ar kuru tā atlases procedūras laikā amatam, par kuru bija izsludināta vakance Nr. COM/2007/142, atteicās pārcelt prasītāju uz Komisiju un izslēdza viņu no atlases procedūras;

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2007. gada 8. augusta lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja 2007. gada 27. aprīlī iesniegtā sūdzība Nr. R/273/07;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda trīs pamatus, no kuriem pirmais ir balstīts uz viņa tiesiskās paļāvības pārkāpumu, kas radās no 2005. gadā noslēgtās starpiestāžu vienošanās starp administrāciju vadītājiem, paredzot trīs gadu termiņu, kurš tiek noteikts jauniem darbā pieņemtajiem ierēdņiem pirms to pārcelšanas darbā uz citu iestādi.

Sava otrajā pamatā prasītājs norāda uz Komisijas lēmuma nelikumību, jo tajā nav norādīts pamatojums, tas nav samērīgs ar aizsargājamām interesēm un tāpēc, ka Komisija pārkāpa savas rīcības brīvības robežas. Prasītājs turklāt uzskata, ka lēmums ievieš diskrimināciju, kas ir pamatota ar tautību.

Savā trešajā pamatā prasītājs norāda uz labas pārvaldības principa pārkāpumu un pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses pārkāpumu.

____________