Language of document :

Talan väckt den 16 oktober 2007 - Doumas mot kommissionen

(Mål F-112/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georgios Doumas (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av avslå sökandens begäran av den 24 november 2006,

förplikta kommissionen att till sökanden betala den lön som sökanden skulle ha uppburit från den 1 november 2003 till och med den 16 september 2007, vilket var den dag då sökanden faktiskt återinsattes, såsom skadestånd för den förmögenhetsskada som sökanden har lidit,

förplikta kommissionen erlägga 200.000 euro till sökanden, med reservation för ökningar eller minskningar av beloppet under förfarandet, för den skada som sökanden lidit till följd av uppehåll i karriären och den förlorade möjligheten till karriärutveckling (befordran, löneklass, pensionssystem ...) samt såsom ideell skada bland annat med hänsyn till sökandens försämrade hälsa till följd den situation präglad av osäkerheten kring hans karriärutveckling som han befinner sig i sedan tre år tillbaka på grund av de fel som begåtts av tillsättningsmyndigheten.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman i lönegrad A5, löneklass 03, meddelande genom e-postmeddelande av den 1 augusti 2003, det vill säga tre månader innan utgången av hans tjänstledighet av personliga skäl (som löpte från den 1 oktober 2002 till och med den 31 oktober 2003), att han inte önskade förlänga sin tjänstledighet. Den 24 november 2006 ingav han en begäran till tillsättningsmyndigheten om att han dels skulle återinsättas i första lediga tjänst som motsvarade hans lönegrad, dels om ersättning för den skada som han lidit till följd av att han på grund av felaktigheter som begåtts av kommissionen inte kunde inträda i sin tjänst som handläggare förrän den 16 september 2007.

Till stöd för sin talan har sökanden bland annat åberopat ett åsidosättande av artikel 40 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4 och följande i kommissionens beslut av den 5 september 1988, som var tillämpliga vid slutet av tjänstledigheten, och artikel 8 i kommissionens nya beslut av den 28 april 2004 om tjänstledighet av personliga skäl, som trädde i kraft den 1 maj 2004.

Sökanden har vidare gjort gällande att kommissionens beslut att inte återinsätta sökanden helt saknar motivering.

Sökanden har särskilt hävdat att upprepningen av dessa felaktigheter som orsakade honom allvarlig skada utgör mobbning i den mening som avses i artikel 12a i tjänsteföreskrifterna.

Sökanden anser slutligen att kommissionen har åsidosatt artikel 40.4 i tjänsteföreskrifterna och principen om god förvaltningssed.

____________