Language of document :

Žaloba podaná 19. októbra 2007 - Wenning/Europol

(vec F-114/07)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Rainer Wenning (Haag, Holandsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, C. Ronzi, lawyers)

Žalovaný: Europol

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa Europolu z 21. decembra 2006 nepredĺžiť zmluvu žalobcu a neuskutočniť jeho opätovné zaradenie do Europolu od 1. októbra 2007,

v dôsledku toho zrušiť formulár hodnotenia zamestnancov, na ktorom je napadnuté rozhodnutie založené,

priznať náhradu vzniknutej majetkovej a nemajetkovej ujmy,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutie nepredĺžiť zmluvu žalobcu porušuje povinnosť odôvodnenia, pretože v ňom nie sú uvedené dôvody jeho vydania. Zakladá sa na neplatnom formulári hodnotenia zamestnancov.

Hodnotenie žalobcu bolo vypracované za porušenia pravidiel Europolu o postupe hodnotenia zamestnancov (článok 28 Služobného poriadku zamestnancov Europolu a usmernenia pre postup hodnotenia zamestnancov) a obsahuje viacero nesprávnych posúdení, ktoré viedli k nesprávnemu právnemu posúdeniu.

Postup hodnotenia bol uplatnený nadriadenými žalobcu skôr s úmyslom prepustiť ho, než ho hodnotiť. To tiež predstavuje nesprávne použitie a zneužitie právomoci.

Jediným cieľom, ktorý nadriadení žalobcu sledovali, bolo nepredĺžiť jeho zmluvu, a to napriek jeho dobrým pracovným výkonom a skutočnosti, že bol ubezpečený, že ak sa bude aj naďalej zlepšovať, získa lepšie hodnotenie ako v predchádzajúcom roku. Žalobca legitímne očakával, že sa jeho zmluva zmení na zmluvu na dobu neurčitú alebo bude aspoň predĺžená.

Napadnuté rozhodnutie a okolnosti, za ktorých bolo prijaté, takisto nie sú v súlade so zásadou riadnej správy vecí verejných a povinnosťou starostlivosti, ktoré musí každý správny orgán dodržiavať vo vzťahu k svojim zamestnancom.

Zotrvanie žalobcu v Europole by bolo v súlade so služobným záujmom, ako aj záujmom zamestnanca. Pracovné úlohy, ktoré žalobca plnil, sa totiž budú aj naďalej vykonávať. Žalobca v priebehu rokov trvalo preukazoval, že tieto úlohy plní dobre a to k spokojnosti tak jeho kolegov, ako aj externých spolupracovníkov Europolu.

Žalobca bol takisto diskriminovaný v porovnaní s ostatnými pracovníkmi, ktorí plnili svoje úlohy rovnakým spôsobom ako on, pričom ich zmluvy boli predĺžené.

Žalobca napokon požaduje náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú mu napadnuté rozhodnutie spôsobilo.

____________