Language of document :

Talan väckt den 19 oktober 2007 - Wenning mot Europol

(Mål F-114/07)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Rainer Wenning (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och C. Ronzi)

Svarande: Europol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av Europols direktör av den 21 december 2006 att inte förlänga giltighetstiden för sökandens kontrakt och återanställa sökanden vid Europol från och med den 1 oktober 2007,

som en följd, ogiltigförklara den skrivelse om utveckling och bedömning av personalen som det angripna beslutet grundas på,

tilldöma ersättning för den ekonomiska och ideella skada som har lidits, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Beslutet att inte förlänga giltighetstiden för sökandens kontrakt strider mot motiveringsskyldigheten, eftersom det inte anger vilka skäl som beslutet grundas på. Det bygger på en ogiltig skrivelse om utveckling och bedömning av personalen.

Sökandens personalakt har upprättats i strid med Europols bestämmelser om förfarandet för utveckling och bedömning av personalen (artikel 28 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol och riktlinjerna för förfarandet för utveckling och bedömning av personalen) och har tillkommit genom flera oriktiga bedömningar som har lett till en felaktig rättstillämpning.

Sökandens överordnade har tillämpat bedömningsförfarandet i syfte att göra sig av med sökanden, i stället för att bedöma honom. Detta utgör likaså en felaktig tillämpning och maktmissbruk.

Det enda syfte som sökandens överordnade strävade efter att uppnå var att inte förnya giltighetstiden för hans kontrakt, trots hans goda uppförande och det förhållandet att man hade försäkrat honom om att han skulle uppnå ett högre poängtal än föregående år om hans förbättringar fortsatte. Sökanden hade berättigade förväntningar på att hans kontrakt skulle omvandlas till att gälla tillsvidare eller att dess giltighetstid åtminstone skulle förlängas.

Det angripna beslutet och det sammanhang i vilket det meddelades strider även mot principen om god förvaltningssed och mot omsorgsplikten, som alla förvaltningsorgan är skyldiga att iaktta gentemot sina anställda.

Det skulle ha varit förenligt med såväl tjänstens som den anställdes intresse att behålla sökanden vid Europol. Det arbete som sökanden ansvarade för kommer nämligen alltjämt att utföras. Sökanden har under åren kontinuerligt visat att han kan utföra arbetet väl, och därigenom tillfredsställa hans kolleger och personer utanför Europol.

Sökanden har också diskriminerats i förhållande till andra kolleger som har utfört arbetet på samma sätt som han och som har erhållit förlängning av giltighetstiden för deras kontakt.

Sökanden begär slutligen ersättning för den ekonomiska och ideella skada som det angripna beslutet har orsakat honom.

____________