Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2007 г. - Georgi Kerelov / Комисия

(Дело F-109/07)

(Длъжностни лица - Явна недопустимост - Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Georgi Kerelov (Пазарджик, България) (представител: адв. A. Kerelov)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Искане за отмяна на решението на EPSO от 2 февруари 2007 година да не съобщи на жалбоподателя информацията и документите, свързани с конкурса, от една страна и поправяне на вредата, която той бил претърпял, от друга страна.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата като явно недопустима.

2)    Всяка от страните понася своите съдебни разноски.

____________