Language of document :

EU-Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) den 12. december 2007 - Kerelov mod Kommissionen

(Sag F-109/07)

(Tjenestemænd - åbenbart, at sagen må afvises - artikel 44, stk. 1, litra c), i procesreglementet for Retten i Første Instans)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarien) (ved avocat A. Kerelov)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Påstand om dels annullation af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontors afgørelse af 2. februar 2007 om dels ikke at tilstille sagsøgeren oplysninger og dokumenter vedrørende udvælgelsesprøven, dels om erstatning for den skade, han har lidt.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________