Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 декември 2007 г. - Керелов/Комисия на Европейските общности

(Дело F-111/07)

(Публична служба - Явна недопустимост - Член 44, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Георги Керелов (Пазарджик, България) (представител: адв. А. Керелов)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението на EPSO от 14.12.2006 г. да не покани жалбоподателят да попълни заявление за кандидатстване с оглед на евентуално допускане до конкурса и, от друга страна, искане за обезщетение на вредите, които бил претърпял.

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________