Language of document :

EU-Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 12. december 2007 - Kerelov mod Kommissionen

(Sag F-111/07)

(Personalesag - åbenbart, at sagen må afvises - artikel 44, stk. 1, litra c), i procesreglementet for Retten i Første Instans)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarien) (ved avocat A. Kerelov)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontors afgørelse af 14. december 2006 om ikke at opfordre sagsøgeren til at udfylde et ansøgningsskema til brug for en mulig adgang til prøverne, dels om erstatning for den skade, han har lidt.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________