Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hispaania) 16. veebruaril 2018 – Marc Gómez del Moral Guasch versus Bankia S.A.

(kohtuasi C-125/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Marc Gómez del Moral Guasch

Kostja: Bankia S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas selle hoiupankade hüpoteeklaenu baasindeksi (IRPH1 Cajas) puhul: tuleb kohtul tagada kaitse, nii et ta kontrollib, et see indeks oleks tarbijale arusaadav, ilma et seda takistaks see, mis on õigus- või haldusnormides reguleeritud, kuna see ei ole direktiivi 93/132 artikli 1 lõikes 2 ette nähtud juhtum, sest tegu ei ole kohustusliku sättega, vaid sättega, millega teenuse osutaja lisab valikuliselt lepingusse niisuguse muutuva laenuintressi?

2.    2.1    Kas vastavalt direktiivi 93/13 artikli 4 lõikele 2, mis ei ole Hispaania õiguskorda üle võetud, on direktiiviga 93/13 ja selle artikliga 8 vastuolus see, et Hispaania kohus tugineb direktiivi artikli 4 lõikele 2 ja kohaldab seda, kuigi seda sätet ei ole Hispaania õiguskorda üle võetud seadusandja tahtel, kes soovis täielikku kaitset kõikide lepingutingimuste suhtes, mille võib müüja või teenuse osutaja tarbijalepingusse lisada, kaasa arvatud tingimuste suhtes, mis puudutavad lepingu põhieset, ka siis, kui need on kirjutatud selgelt ja arusaadavalt?

2.2    Igal juhul, kas selleks, et oluline lepingutingimus, konkreetselt hüpoteeklaenu baasindeks (IRPH), oleks arusaadav, on vaja edastada teavet või reklaami järgmiste asjaolude või andmete kohta või nendest mõne kohta?

(i)    Selgitada, kuidas on seatud baasintressimäär, s.t teavitada, et see indeks sisaldab komisjonitasusid ja muid nominaalintressile lisanduvaid kulusid, et tegu on aritmeetilise, mitte kaalutud keskmisega, mida teenuse osutaja pidi teadma ja edastama, et ta pidi kohaldama negatiivset marginaali ja et antud andmed ei ole avalikud, vastupidi teisele tavapärasele intressimäärale, Euriborile.

(ii)    Selgitada, kuidas see indeks on minevikus kujunenud ja võib muutuda tulevikus, tehes teatavaks ja avalikustades graafikud, millel on selgelt ja tarbijale arusaadavalt selgitatud selle spetsiifilise intressimäära muutumist seoses hüpoteegi tagatisel antavate laenude tavapärase intressimäära Euriboriga.

2.3    Ja kui Euroopa Kohus järeldab, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas lepingutingimused on ebaõiglased, ja kohaldada sellest siseriikliku õiguse kohaselt tulenevaid kõiki õiguslikke tagajärgi, küsitakse Euroopa Kohtult, kas kõigest sellest teavitamata jätmine ei tähenda direktiivi 93/13 artikli 4 lõike 2 kohaselt, et lepingutingimus on arusaamatu, kuna see ei ole keskmise tarbija jaoks selge, või et selle teabe andmata jätmisega kaasneb ebaaus kohtlemine müüja või teenuse osutaja poolt, ja et seega, kui tarbija oleks asjakohaselt informeeritud, ei oleks ta nõustunud oma laenu hüpoteeklaenu baasindeksiga siduma.

3.    Kui hoiupankade hüpoteeklaenu baasindeks (IRPH) tunnistatakse tühiseks, siis milline kahest järgmisest tagajärjest oleks kokkuleppe puudumise korral või kui kokkulepe osutub tarbija jaoks kahjulikumaks, direktiivi 93/13 artikli 6 lõikega 1 ja artikli 7 lõikega 1 kooskõlas?

3.1    Lepingu kohandamine, kohaldades selle indeksi asemel tavapärast indeksit, s.t Euribori, kuna tegu on sisuliselt lepinguga, mis on seotud tootlusintressiga [krediidi]asutuse kasuks, [kes on] müüja või teenuse osutaja [staatuses].

3.2    Jätta intress kohaldamata, nii et laenuvõtja või võlgnik on kohustatud määratud tähtaegadel tagasi maksma ainult laenu põhisumma.

____________

1 Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios.

2 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).