Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 24. februar 2012 - Wim J.J. Slot mod 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(Sag C-98/12)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerightshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: Wim J.J. Slot

Revisionsindstævnt: 3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

Præjudicielle spørgsmål

Er der tale om en forbrugeraftale som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra c), i forordning nr. 44/2001 , når en erhvervsdrivende gennem udformningen af sin internetside retter sin virksomhed mod en anden medlemsstat, og en forbruger med bopæl inden for denne medlemsstats område på baggrund af oplysningerne på den erhvervsdrivendes internetside rejser til dennes forretningssted, og aftaleparterne dér underskriver en aftale

eller

forudsætter artikel 15, stk. 1, litra c), i forordning nr. 44/2001 i så fald indgåelse af en aftale om fjernsalg?

Såfremt artikel 15, stk. 1, litra c), i forordning nr. 44/2001 derimod skal fortolkes således, at aftaleindgåelsen i så fald skal ske i form af en aftale om fjernsalg:

Er forbrugerværnetinget i henhold til artikel 15, stk. 1, litra c), i forordning nr. 44/2001, sammenholdt med forordningens artikel 16, stk. 2, fastsat, når aftaleparterne indgår en bindende aftale forud for aftaleindgåelsen om fjernsalg, som umiddelbart derefter munder ud i aftalens indgåelse?

____________

1 - Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001 L 12, s. 1).