Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. novembra 2012 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof - Nemecko) - Wim JJ Slot/3 H Camping-Center Heinsberg GmbH

(vec C-98/12)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 126, 28.4.2012.