Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Германия) на 12 юни 2012 г. - Michael Schwarz/Stadt Bochum

(Дело C-291/12)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Michael Schwarz.

Ответник: Stadt Bochum

Преюдициален въпрос

Валиден ли е член 1, параграф 2 от Регламент (EO) № 2252/20042 на Съвета, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2009 година?

____________

1 - Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 година относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 155).

2 - Регламент (ЕО) № 444/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2252/2004 относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (OB L 142, стр. 1), поправка в ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 127.