Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Niemcy) w dniu 12 czerwca 2012 r. - Michael Schwarz przeciwko Stadt Bochum

(Sprawa C-291/12)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Michael Schwarz

Strona pozwana: Stadt Bochum

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/20042 z dnia 13 grudnia 2004 r. w brzmieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 6 maja 2009 r. obowiązuje?

____________

1 - Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, Dz.U. L 385, s. 1

2 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, Dz. U. L 142, s.1; wersja ujednolicona: Dz.U. L 188, 127