Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 17 октомври 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Allemagne) — Michael Schwarz/Stadt Bochum

(Дело C-291/12)1

(Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Биометричен паспорт — Пръстови отпечатъци — Регламент (ЕО) № 2252/2004 — Член 1, параграф 2 — Валидност — Правно основание — Процедура за приемане — Членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на зачитане на личния живот — Право на защита на личните данни — Пропорционалност)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Страни в главното производство

Ищец: Michael Schwarz

Ответник: Stadt Bochum

Предмет

Преюдициално запитване — Verwaltungsgericht Gelsenkirchen — Валидност на член 1, параграф 2 от Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 година относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки (ОВ L 385, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 155), изменен с Регламент (ЕО) № 444/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2009 година (OB L 142, стр. 1), изменен (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 127), по отношение на член 8 от Хартата на основните права, както и на член 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи — Право на дадено лице да му бъде издаден паспорт, без да бъдат снети пръстовите му отпечатъци

Диспозитив

При разглеждането на поставения въпрос не се установяват никакви обстоятелства, които могат да засегнат валидността на член 1, параграф 2 от Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета от 13 декември 2004 година относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите членки, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година.

____________

1 ОВ C 273, 08.09. 2012 г.